Blog

Gift Voucher Coupon THB 400

Bonus Gift Food Voucher Coupon

เพียงซื้อคูปองอาหาร 400 บาทรับสิทธิรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใหม่ฟ้ามูลค่าคูปอง 500 บาททันที

เงื่อนไข:

  1. กรุณาแสดงคูปองก่อนใช้บริการที่ห้องอาหารใหม่ฟ้า
  2. คูปองสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาเข้าพักเท่านั้น
  3. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือคืนคูปองได้
  4. คูปองนี้ไม่สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้
  5. โรงแรมขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.