Blog

Gift Voucher Coupon THB 400

Gift Voucher Coupon THB 400

Bonus Gift Food Voucher Coupon เพียงซื้อคูปองอาหาร 400 บาทรับสิทธิรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใหม่ฟ้ามูลค่าคูปอง 500 บาททันที เงื่อนไข: กรุณาแสดงคูปองก่อนใช้บริการที่ห้องอาหารใหม่ฟ้า คูปองสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาเข้าพักเท่านั้น คูปองนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือคืนคูปองได้ คูปองนี้ไม่สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ โรงแรมขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า